About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pucechan
Last Updated: 07/29/05 17:41
Viewed 11025 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 24.60%
Ranking kryminalny Playa Partner (1006)
Ostatnia Wykonana Misja Back To School
Czas grania 19:06
Miniête dni w grze 71 dni
Iloœæ zapisañ gry 53
Liczba odwiedzin w szpitalu 18
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 31
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 4
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
43 po 69 próbach
62.32%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3800
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 41%
Respekt 17%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 27%
Musku³y 54%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 67%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 15%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 18.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 2
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 101
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $6 100,00
Kasa wydana na modê $1 385,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $550,00
Kasa wydana na jedzenie $305,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $8 510,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $40 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 000,00
Kasa wygrana w kasynach $29 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2907 z 4189
69.4%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 29
Ludzie zniszczeni przez ciebie 430
Ludzie zniszczeni przez innych 142
Zniszczeni kryminaliœci 4
Zniszczeni cz³onkowie gangów 80
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 274
Zniszczone pojazdy ziemne 70
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 8
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $333 175,00
Liczba przebitych kó³ 73
Liczba strza³ów w g³owê 201
Wywo³ane po¿ary 522
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 68
Liczba straconych gwiazdek 43
EfektywnoϾ 62.32%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 180.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 178º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 215.10ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1570076.57ft
Dystans pokonany na nogach 150119.63ft
Dystans pokonany wp³aw 1166.01ft
Dystans pokonany samochodem 1055304.38ft
Dystans pokonany rowerem 36710.95ft
Dystans pokonany motocyklem 289391.72ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2315.53ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 5.02ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 31350.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3713.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 3
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!