About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pucechan
Last Updated: 07/29/05 17:41
Viewed 11055 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 24.60%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1006)
Paskutinë Pereita Misija Back To School
Þaidimo laikas 19:06
Þaidime praëjusios dienos 71 dienos
Þaidimas iðsaugotas 53
Apsilankymai ligoninëje 18
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 31
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 4
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
43 ið 69 bandymø
62.32%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3800
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 41%
Pagarba 17%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 27%
Raumenys 54%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 67%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 15%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 18.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 2
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 101
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.100,00
Mados biudþetas $1.385,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $550,00
Maisto biudþetas $305,00
Visas apsipirkimo biudþetas $8.510,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $40.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $29.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2907 ið 4189
69.4%
Sunaudota sprogmenø (kg) 29
Tavo nuþudyti þmonës 430
Kitø nuþudyti þmonës 142
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 80
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 274
Sunaikinti automobiliai/motociklai 70
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 8
Pridaryta þalos uþ $333.175,00
Perðautos padangos 73
Ðûviai á galvà 201
Sukelti gaisrai 522
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 68
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 43
Paisekimas 62.32%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 180.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 178º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 215.10ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1570076.57ft
Pësèiomis nueita 150119.63ft
Plaukte nuplaukta 1166.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 1055304.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 36710.95ft
Motociklu nuvaþiuota 289391.72ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2315.53ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 5.02ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 31350.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3713.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:52
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 3
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:24
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!