About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: przemasm
Last Updated: 06/19/05 18:48
Viewed 12009 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.11%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1901)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 23:03
Þaidime praëjusios dienos 102 dienos
Þaidimas iðsaugotas 85
Apsilankymai ligoninëje 42
Kelis kartus nuskæsta 3
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
69 ið 115 bandymø
60%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3250
Þaidëjo statistikos
Storumas 14%
Iðtvermë 63%
Pagarba 32%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 53%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 48%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 24.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 68
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.400,00
Mados biudþetas $810,00
Tatuiruoèiø biudþetas $735,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $8,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $900,00
Maisto biudþetas $350,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.395,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $170.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4822 ið 7040
68.49%
Sunaudota sprogmenø (kg) 86
Tavo nuþudyti þmonës 1022
Kitø nuþudyti þmonës 201
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 38
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 646
Sunaikinti automobiliai/motociklai 221
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 21
Pridaryta þalos uþ $889.649,00
Perðautos padangos 104
Ðûviai á galvà 305
Sukelti gaisrai 285
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 237
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 107
Paisekimas 60%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 346.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 603º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 852.41ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 95.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 234.99ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2914029.5ft
Pësèiomis nueita 252472.44ft
Plaukte nuplaukta 10228.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 1514390.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 57540.11ft
Motociklu nuvaþiuota 482302.06ft
Laivu nuplaukta 48255.91ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1784.21ft
Sraigtasparniu nuskrista 43523.95ft
Lëktuvu nuskrista 471054.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 26613.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 5863.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:38
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $2.849,00
Nuveþti keleiviai 19
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!