About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: piotr_ek
Last Updated: 06/20/05 10:53
Viewed 11383 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 21.93%
Nusikaltëlio reitingas Playa Partner (1062)
Paskutinë Pereita Misija Tanker Commander
Þaidimo laikas 21:03
Þaidime praëjusios dienos 82 dienos
Þaidimas iðsaugotas 114
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
31 ið 36 bandymø
86.11%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3270
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 88%
Pagarba 21%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 22%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 24%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 55%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 6
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 155
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $35.200,00
Mados biudþetas $1.885,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $178,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.695,00
Maisto biudþetas $159,00
Visas apsipirkimo biudþetas $46.339,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $80.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
3340 ið 5361
62.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 8
Tavo nuþudyti þmonës 683
Kitø nuþudyti þmonës 157
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 121
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 498
Sunaikinti automobiliai/motociklai 81
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $175.397,00
Perðautos padangos 56
Ðûviai á galvà 255
Sukelti gaisrai 16
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 102
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 99
Paisekimas 86.11%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 662º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1118.63ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 374.77ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:14
Toliausiai dviem ratais 114.24ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2150743.58ft
Pësèiomis nueita 219773.69ft
Plaukte nuplaukta 4872.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 1161352.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 188555.31ft
Motociklu nuvaþiuota 537207.31ft
Laivu nuplaukta 6040.58ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 8517.69ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 11583.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12840.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:23
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 1
Padarytos nuotraukos 49
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:47
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!