About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pingopongo
Last Updated: 09/06/06 22:08
Viewed 10564 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9845)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 90:47
Miniête dni w grze 354 dni
Iloœæ zapisañ gry 482
Liczba odwiedzin w szpitalu 19
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 135
Przemalowania samochodów 49
Iloœæ odwiedzin na si³owni 30
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 334 próbach
42.81%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 5.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 10%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 42
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 18.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 363
Zabici zrekrutowani 134
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 217
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2232
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $275 180,00
Kasa wydana na modê $650,00
Kasa wydana na tatua¿e $910,00
Kasa wydana na fryzjera $950,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $1 000,00
Kasa wydana na jedzenie $1 090,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $279 780,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $30 000,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $30 000,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $30 000,00
Iloœc zrabowanych domów 12
Liczba sprzedanych ³upów 30
Kasa zarobiona na w³amaniach $18 000,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16572 z 25136
65.93%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 100
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4331
Ludzie zniszczeni przez innych 1110
Zniszczeni kryminaliœci 135
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2118
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3473
Zniszczone pojazdy ziemne 2054
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 474 053,00
Liczba przebitych kó³ 306
Liczba strza³ów w g³owê 2249
Wywo³ane po¿ary 990
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 747
Liczba straconych gwiazdek 350
EfektywnoϾ 42.81%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1356º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 156.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 70.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:25
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10343791.17ft
Dystans pokonany na nogach 1116653.63ft
Dystans pokonany wp³aw 46902.01ft
Dystans pokonany samochodem 5549337.50ft
Dystans pokonany rowerem 578131.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1922522.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87337.70ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 215293.16ft
Dystans pokonany samolotem 787596.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 39123.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 893.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:26
Czas lotu 1:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 94
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $7 680,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 510,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 27:02
Dostarczone paczki 155
Pstrykniête zdjêcia 78
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 6:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:55
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:45
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:39
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:48
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:43
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:31
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:07
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:07
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:27
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:12
Najlepszy czas w World War Aces 5:04
Najlepszy czas w Barnstorming 7:45
Najlepszy czas w Military Service 7:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:09
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 7:44
Najlepszy czas w Heli Hell 10:14

Get Stats Like These!