About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pingopongo
Last Updated: 09/06/06 22:08
Viewed 10656 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9845)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 90:47
Þaidime praëjusios dienos 354 dienos
Þaidimas iðsaugotas 482
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 135
Perdaþyti automobiliai 49
Gimnastikos salë aplankyta 30
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 334 bandymø
42.81%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 5.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5470
Þaidëjo statistikos
Storumas 10%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 42
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 18.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 363
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 134
Viso nuþudyta gaujø nariø 217
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2232
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $275.180,00
Mados biudþetas $650,00
Tatuiruoèiø biudþetas $910,00
Kirpyklø biudþetas $950,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.000,00
Maisto biudþetas $1.090,00
Visas apsipirkimo biudþetas $279.780,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $30.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $30.000,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $30.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 30
Vagystëmis uþdirbti pinigai $18.000,00
Didþiausias vagysèiø grobis $18.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16572 ið 25136
65.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 100
Tavo nuþudyti þmonës 4331
Kitø nuþudyti þmonës 1110
Nuþudyti nusikaltëliai 135
Nuþudyti gaujø nariai 2118
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3473
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2054
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $4.474.053,00
Perðautos padangos 306
Ðûviai á galvà 2249
Sukelti gaisrai 990
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 747
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 350
Paisekimas 42.81%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1356º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 156.86ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 70.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:25
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10343791.17ft
Pësèiomis nueita 1116653.63ft
Plaukte nuplaukta 46902.01ft
Automobiliu nuvaþiuota 5549337.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 578131.63ft
Motociklu nuvaþiuota 1922522.88ft
Laivu nuplaukta 87337.70ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 215293.16ft
Lëktuvu nuskrista 787596.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 39123.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 893.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:09
Laikas su raketine kuprine 1:26
Skrydþiø laikas 1:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 94
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $7.680,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.510,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 27:02
Pristatyti siuntiniai 155
Padarytos nuotraukos 78
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 6:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:38
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:55
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:39
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:48
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:07
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:07
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:31
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:09
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:27
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:12
Geriausias laikas - World War Aces 5:04
Geriausias laikas - Barnstorming 7:45
Geriausias laikas - Military Service 7:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 8:09
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 7:44
Geriausias laikas - Heli Hell 10:14

Get Stats Like These!