About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pennywise371
Last Updated: 06/19/05 19:54
Viewed 12105 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 61.50%
Ranking kryminalny Shooter (5652)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 38:17
Miniête dni w grze 142 dni
Iloœæ zapisañ gry 162
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 101
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 137 próbach
74.45%
Zamalowane tagi 31 out of 100
31%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 32%
Wytrzyma³oœæ 60%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 17%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 38%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 80%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 35.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 21
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 37
Zabici zrekrutowani 27
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 51
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 766
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $119 300,00
Kasa wydana na modê $3 361,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 308,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $10 962,00
Kasa wydana na jedzenie $381,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $134 162,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $382 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $140,00
Kasa wygrana w kasynach $100,00
Kasa przegrana w kasynach $40,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8469 z 15811
53.56%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 223
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1805
Ludzie zniszczeni przez innych 383
Zniszczeni kryminaliœci 16
Zniszczeni cz³onkowie gangów 722
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1609
Zniszczone pojazdy ziemne 596
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 786 882,00
Liczba przebitych kó³ 121
Liczba strza³ów w g³owê 689
Wywo³ane po¿ary 867
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 176
Liczba straconych gwiazdek 115
EfektywnoϾ 74.45%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 250.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 248º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 134.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 197.55ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4693132.49ft
Dystans pokonany na nogach 407223.69ft
Dystans pokonany wp³aw 5437.02ft
Dystans pokonany samochodem 2437968.50ft
Dystans pokonany rowerem 135526.69ft
Dystans pokonany motocyklem 999127.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24759.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2785.31ft
Dystans pokonany helikopterem 127375.91ft
Dystans pokonany samolotem 508555.66ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 37273.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7100.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:37
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 4
Kryminaliœci zabici w Vigilante 10
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $85,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 36
Wykonane poziomy na strzelnicy 11 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:44
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:00
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:17
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:27
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:27
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:07
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!