About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pennywise371
Last Updated: 06/19/05 19:54
Viewed 12106 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 61.50%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5652)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 38:17
Þaidime praëjusios dienos 142 dienos
Þaidimas iðsaugotas 162
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 101
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 137 bandymø
74.45%
Perpurkðti grafitai 31 out of 100
31%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2920
Þaidëjo statistikos
Storumas 32%
Iðtvermë 60%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 17%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 38%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 80%
Dviraèiø vairavimo gabumai 55%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 35.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 27
Viso nuþudyta gaujø nariø 51
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 766
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $119.300,00
Mados biudþetas $3.361,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.308,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.962,00
Maisto biudþetas $381,00
Visas apsipirkimo biudþetas $134.162,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $382.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $140,00
Loðimuose laimëti pinigai $100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $40,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8469 ið 15811
53.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 223
Tavo nuþudyti þmonës 1805
Kitø nuþudyti þmonës 383
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 722
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1609
Sunaikinti automobiliai/motociklai 596
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $1.786.882,00
Perðautos padangos 121
Ðûviai á galvà 689
Sukelti gaisrai 867
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 176
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 115
Paisekimas 74.45%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 248º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.12ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 134.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 197.55ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4693132.49ft
Pësèiomis nueita 407223.69ft
Plaukte nuplaukta 5437.02ft
Automobiliu nuvaþiuota 2437968.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 135526.69ft
Motociklu nuvaþiuota 999127.25ft
Laivu nuplaukta 24759.13ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2785.31ft
Sraigtasparniu nuskrista 127375.91ft
Lëktuvu nuskrista 508555.66ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 37273.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7100.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:29
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:37
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 4
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 10
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $85,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 36
Pereiti tiro lygiai 11 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:38
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:44
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:00
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:17
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:27
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:27
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:07
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!