About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: pathighgate
Last Updated: 06/20/05 19:35
Viewed 11423 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.38%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (16601)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 45:53
Þaidime praëjusios dienos 183 dienos
Þaidimas iðsaugotas 251
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 55
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 138 bandymø
67.39%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 86%
Pagarba 92%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 16%
Raumenys 79%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 50%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 667
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $778.760,00
Mados biudþetas $1.157,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $84,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.178,00
Maisto biudþetas $442,00
Visas apsipirkimo biudþetas $793.837,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $870.644.480,00
Loðimuose laimëti pinigai $469.793.984,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $400.850.496,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $16.390.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10213 ið 22732
44.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 178
Tavo nuþudyti þmonës 1867
Kitø nuþudyti þmonës 450
Nuþudyti nusikaltëliai 11
Nuþudyti gaujø nariai 603
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1507
Sunaikinti automobiliai/motociklai 600
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $1.968.890,00
Perðautos padangos 195
Ðûviai á galvà 646
Sukelti gaisrai 942
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 240
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 208
Paisekimas 67.39%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 357º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1392.10ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 149.94ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 56.33ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5160864.26ft
Pësèiomis nueita 525694.06ft
Plaukte nuplaukta 18115.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 2569195.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 97208.68ft
Motociklu nuvaþiuota 1370953.88ft
Laivu nuplaukta 34116.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 60832.96ft
Lëktuvu nuskrista 461501.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6666.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 16580.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:33
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.881,00
Nuveþti keleiviai 12
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!