About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nystark
Last Updated: 06/20/05 10:05
Viewed 11427 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 11.76%
Ranking kryminalny Thug (838)
Ostatnia Wykonana Misja House Party
Czas grania 17:53
Miniête dni w grze 67 dni
Iloœæ zapisañ gry 44
Liczba odwiedzin w szpitalu 21
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 79
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
20 po 49 próbach
40.82%
Zamalowane tagi 39 out of 100
39%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 135.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4320
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 15%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 13%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 12%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Poor
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 20.75%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 32
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 239
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $1 505,00
Kasa wydana na tatua¿e $660,00
Kasa wydana na fryzjera $2 100,00
Kasa wydana na dziwki $62,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $8 490,00
Kasa wydana na jedzenie $158,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $11 913,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $10 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2348 z 3605
65.13%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 12
Ludzie zniszczeni przez ciebie 881
Ludzie zniszczeni przez innych 204
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 212
Zabicia od ostatniego zapisania gry 3
Zanotowane zabójstwa 468
Zniszczone pojazdy ziemne 73
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $249 602,00
Liczba przebitych kó³ 49
Liczba strza³ów w g³owê 270
Wywo³ane po¿ary 2
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 169
Liczba straconych gwiazdek 111
EfektywnoϾ 40.82%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 186.67ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 385º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 199.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 10.39ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1394454.37ft
Dystans pokonany na nogach 344805.47ft
Dystans pokonany wp³aw 2846.18ft
Dystans pokonany samochodem 447870.72ft
Dystans pokonany rowerem 156787.27ft
Dystans pokonany motocyklem 347672.09ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 7639.31ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 61603.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25230.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 1
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 3
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:10
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!