About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nystark
Last Updated: 06/20/05 10:05
Viewed 10890 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 11.76%
Nusikaltëlio reitingas Thug (838)
Paskutinë Pereita Misija House Party
Þaidimo laikas 17:53
Þaidime praëjusios dienos 67 dienos
Þaidimas iðsaugotas 44
Apsilankymai ligoninëje 21
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 79
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
20 ið 49 bandymø
40.82%
Perpurkðti grafitai 39 out of 100
39%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 135.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4320
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 100%
Pagarba 15%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 13%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 12%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Poor
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 20.75%
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 32
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 239
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $1.505,00
Tatuiruoèiø biudþetas $660,00
Kirpyklø biudþetas $2.100,00
Prostituèiø biudþetas $62,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $8.490,00
Maisto biudþetas $158,00
Visas apsipirkimo biudþetas $11.913,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $10.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2348 ið 3605
65.13%
Sunaudota sprogmenø (kg) 12
Tavo nuþudyti þmonës 881
Kitø nuþudyti þmonës 204
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 212
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 3
Viso teisëtø nuþudymø 468
Sunaikinti automobiliai/motociklai 73
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $249.602,00
Perðautos padangos 49
Ðûviai á galvà 270
Sukelti gaisrai 2
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 169
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 111
Paisekimas 40.82%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 186.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 385º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 199.86ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 10.39ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1394454.37ft
Pësèiomis nueita 344805.47ft
Plaukte nuplaukta 2846.18ft
Automobiliu nuvaþiuota 447870.72ft
Dviraèiu nuvaþiuota 156787.27ft
Motociklu nuvaþiuota 347672.09ft
Laivu nuplaukta 7639.31ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 61603.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 25230.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:26
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 1
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 3
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:10
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!