About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nutty
Last Updated: 09/11/06 09:02
Viewed 10647 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 90.37%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9594)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 51:50
Miniête dni w grze 268 dni
Iloœæ zapisañ gry 544
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 51
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
130 po 233 próbach
55.79%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4740
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 46%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 19%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 21.00%
Postêp z Katie 65.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 70
Zabici zrekrutowani 25
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 53
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1825
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $756 520,00
Kasa wydana na modê $384,00
Kasa wydana na tatua¿e $655,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $156 533,00
Kasa wydana na jedzenie $305,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $905 997,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $3 631 526,00
Kasa wygrana w kasynach $7 025 925,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 095 500,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17573 z 31345
56.06%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 268
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3762
Ludzie zniszczeni przez innych 435
Zniszczeni kryminaliœci 89
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1776
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2965
Zniszczone pojazdy ziemne 1037
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 008 719,00
Liczba przebitych kó³ 184
Liczba strza³ów w g³owê 1015
Wywo³ane po¿ary 1241
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 331
Liczba straconych gwiazdek 286
EfektywnoϾ 55.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 423.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 633º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2946.33ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:30
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 353.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 210.32ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:23
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7518131.98ft
Dystans pokonany na nogach 569889.19ft
Dystans pokonany wp³aw 6406.45ft
Dystans pokonany samochodem 3932980.25ft
Dystans pokonany rowerem 231504.03ft
Dystans pokonany motocyklem 1657543.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 52251.09ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 210783.78ft
Dystans pokonany samolotem 785193.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 60450.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 11130.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:46
Czas lotu 1:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 101
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 433,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 380,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 4 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 7
Pstrykniête zdjêcia 100
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:38
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:15
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:59
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:30
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:10
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:53
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 4:55
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:56
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:08
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:17
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:00
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 4:10
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!