About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nuno83
Last Updated: 06/27/05 21:54
Viewed 11400 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.96%
Ranking kryminalny Shooter (6245)
Ostatnia Wykonana Misja A Home In The Hills
Czas grania 44:45
Miniête dni w grze 176 dni
Iloœæ zapisañ gry 206
Liczba odwiedzin w szpitalu 22
Razy utopiony 3
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 143
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
91 po 158 próbach
57.59%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 70.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3890
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 41%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 33%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 52.00%
Postêp z Michelle 11.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 1.72%
Utrzymane terytoria 1
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 11
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 80
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 260 300,00
Kasa wydana na modê $2 902,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 470,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $36 075,00
Kasa wydana na jedzenie $1 398,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 300 895,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $792 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 024 700,00
Kasa wygrana w kasynach $12 257 030,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 302 980,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13410 z 21800
61.51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1173
Ludzie zniszczeni przez innych 326
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 52
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 916
Zniszczone pojazdy ziemne 363
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 79
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 790 299,00
Liczba przebitych kó³ 106
Liczba strza³ów w g³owê 219
Wywo³ane po¿ary 1022
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 255
Liczba straconych gwiazdek 139
EfektywnoϾ 57.59%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 661º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2037.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 248.15ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.33ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5700740.23ft
Dystans pokonany na nogach 480328.75ft
Dystans pokonany wp³aw 56532.78ft
Dystans pokonany samochodem 2453634.50ft
Dystans pokonany rowerem 196384.00ft
Dystans pokonany motocyklem 1341140.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 87996.99ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 144919.86ft
Dystans pokonany samolotem 725536.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 214266.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 46:40
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:07
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:12
Czas lotu 1:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 20
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:31
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:02
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:39
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:28
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!