About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nuno83
Last Updated: 06/27/05 21:54
Viewed 11179 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.96%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6245)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 44:45
Þaidime praëjusios dienos 176 dienos
Þaidimas iðsaugotas 206
Apsilankymai ligoninëje 22
Kelis kartus nuskæsta 3
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 143
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
91 ið 158 bandymø
57.59%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 70.00ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3890
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 100%
Pagarba 41%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 33%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 52.00%
Progresas su Michelle 11.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 1.72%
Priklausanèios teritorijos 1
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 80
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.260.300,00
Mados biudþetas $2.902,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.470,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $36.075,00
Maisto biudþetas $1.398,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.300.895,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $792.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.024.700,00
Loðimuose laimëti pinigai $12.257.030,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.302.980,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13410 ið 21800
61.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 1173
Kitø nuþudyti þmonës 326
Nuþudyti nusikaltëliai 8
Nuþudyti gaujø nariai 52
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 916
Sunaikinti automobiliai/motociklai 363
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 79
Pridaryta þalos uþ $1.790.299,00
Perðautos padangos 106
Ðûviai á galvà 219
Sukelti gaisrai 1022
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 255
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 139
Paisekimas 57.59%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 661º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2037.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 248.15ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 207.33ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5700740.23ft
Pësèiomis nueita 480328.75ft
Plaukte nuplaukta 56532.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 2453634.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 196384.00ft
Motociklu nuvaþiuota 1341140.63ft
Laivu nuplaukta 87996.99ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 144919.86ft
Lëktuvu nuskrista 725536.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 214266.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 46:40
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:07
Laikas su raketine kuprine 0:12
Skrydþiø laikas 1:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 20
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:31
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:02
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:39
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:28
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!