About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nubbel
Last Updated: 06/22/05 11:40
Viewed 10628 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.40%
Ranking kryminalny Hoo-rider (17028)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 81:49
Miniête dni w grze 352 dni
Iloœæ zapisañ gry 588
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 166
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 282 próbach
51.06%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 10.90m
Ostatni wynik w tañczeniu 8160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 24%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 31
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 98
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 429
Zabici zrekrutowani 167
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 243
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3392
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 525 980,00
Kasa wydana na modê $46 015,00
Kasa wydana na tatua¿e $940,00
Kasa wydana na fryzjera $1 385,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $800,00
Kasa wydana na tuning aut $70 570,00
Kasa wydana na jedzenie $1 504,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 639 644,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 003 800,00
Kasa wygrana w kasynach $38 549 612,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $12 120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 40
Kasa zarobiona na w³amaniach $12 360,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
33948 z 53697
63.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 217
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4991
Ludzie zniszczeni przez innych 922
Zniszczeni kryminaliœci 102
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3195
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 701
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 127
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 172 969,00
Liczba przebitych kó³ 408
Liczba strza³ów w g³owê 1764
Wywo³ane po¿ary 527
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 1678
Liczba straconych gwiazdek 1473
EfektywnoϾ 51.06%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 1877.00m
Najwy¿szy skok 115
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1403º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1002.68m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 84.92m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 57.65m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:49
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 12:38
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3042353.92m
Dystans pokonany na nogach 401590.16m
Dystans pokonany wp³aw 5191.08m
Dystans pokonany samochodem 1484679.63m
Dystans pokonany rowerem 151670.03m
Dystans pokonany motocyklem 689932.06m
Dystans pokonany ³odzi¹ 16096.40m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 72619.70m
Dystans pokonany samolotem 206013.86m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2775.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 11786.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:32
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:53
Czas lotu 1:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 79
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 295,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:54
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 99
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 1:54
NRG-500 Najlepszy czas 2:55
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:23
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:04
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:37
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:55
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:54
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:11
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 2:57
Najlepszy czas w Barnstorming 6:43
Najlepszy czas w Military Service 14:47
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:17
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:32
Najlepszy czas w Heli Hell 8:13

Get Stats Like These!