About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nubbel
Last Updated: 06/22/05 11:40
Viewed 10683 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.40%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (17028)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 81:49
Þaidime praëjusios dienos 352 dienos
Þaidimas iðsaugotas 588
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 166
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 25
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 282 bandymø
51.06%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 10.90m
paskutinis ðokiø rezultatas 8160
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 24%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 31
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 29.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 98
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 429
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 167
Viso nuþudyta gaujø nariø 243
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3392
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.525.980,00
Mados biudþetas $46.015,00
Tatuiruoèiø biudþetas $940,00
Kirpyklø biudþetas $1.385,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $800,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $70.570,00
Maisto biudþetas $1.504,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.639.644,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9.003.800,00
Loðimuose laimëti pinigai $38.549.612,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $12.120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 17
Parduota pavogtø dalykø 40
Vagystëmis uþdirbti pinigai $12.360,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
33948 ið 53697
63.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 217
Tavo nuþudyti þmonës 4991
Kitø nuþudyti þmonës 922
Nuþudyti nusikaltëliai 102
Nuþudyti gaujø nariai 3195
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 701
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $3.172.969,00
Perðautos padangos 408
Ðûviai á galvà 1764
Sukelti gaisrai 527
Policija
policijos kyðiai 12
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1678
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1473
Paisekimas 51.06%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1877.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 115
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1403º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1002.68m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:23
Toliausiai ant priekinio rato 84.92m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 57.65m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 12:38
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3042353.92m
Pësèiomis nueita 401590.16m
Plaukte nuplaukta 5191.08m
Automobiliu nuvaþiuota 1484679.63m
Dviraèiu nuvaþiuota 151670.03m
Motociklu nuvaþiuota 689932.06m
Laivu nuplaukta 16096.40m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 72619.70m
Lëktuvu nuskrista 206013.86m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 2775.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 11786.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:32
Laikas su raketine kuprine 0:53
Skrydþiø laikas 1:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 79
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.295,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:54
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 99
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 1:54
NRG-500 geriausias laikas 2:55
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:30
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:23
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:13
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:37
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:55
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:34
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:54
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:11
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 2:57
Geriausias laikas - Barnstorming 6:43
Geriausias laikas - Military Service 14:47
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:17
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:32
Geriausias laikas - Heli Hell 8:13

Get Stats Like These!