About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nrcxwiz
Last Updated: 08/05/05 21:34
Viewed 10770 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.26%
Nusikaltëlio reitingas Ghetto Star (50613)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 38:31
Þaidime praëjusios dienos 67 dienos
Þaidimas iðsaugotas 66
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 1
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 179 bandymø
57.54%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 137.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3710
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 100%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 97.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 226
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1937
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $22.500,00
Mados biudþetas $115,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $66.525,00
Maisto biudþetas $10,00
Visas apsipirkimo biudþetas $87.400,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 13
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.380,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18324 ið 41702
43.94%
Sunaudota sprogmenø (kg) 539
Tavo nuþudyti þmonës 3177
Kitø nuþudyti þmonës 723
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 1847
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2765
Sunaikinti automobiliai/motociklai 807
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 291
Pridaryta þalos uþ $4.705.390,00
Perðautos padangos 119
Ðûviai á galvà 497
Sukelti gaisrai 551
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 28
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 21
Paisekimas 57.54%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 16886.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 748
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 11
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 11629º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 606.82ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 170.84ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3223766.89ft
Pësèiomis nueita 277551.75ft
Plaukte nuplaukta 4638.03ft
Automobiliu nuvaþiuota 1807185.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 227144.84ft
Motociklu nuvaþiuota 465485.00ft
Laivu nuplaukta 30047.25ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 75514.50ft
Lëktuvu nuskrista 330093.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6106.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:58
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $16.500,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 7
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 50
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 12 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:46
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!