About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: norp
Last Updated: 02/18/07 23:42
Viewed 10670 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 94.12%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11169)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 71:20
Miniête dni w grze 288 dni
Iloœæ zapisañ gry 438
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 89
Przemalowania samochodów 54
Iloœæ odwiedzin na si³owni 32
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
139 po 212 próbach
65.57%
Zamalowane tagi 33 von 100
33%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 9 von 50
18%
Zebrane ostrygi 14 von 50
28%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 12.40m
Ostatni wynik w tañczeniu 3400
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 45%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $0.00
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 63
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 28
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 19.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 58
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 74
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1962
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $116 580,00
Kasa wydana na modê $51 009,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 325,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 665,00
Kasa wydana na jedzenie $898,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $197 077,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26824 z 38396
69.86%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 129
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4693
Ludzie zniszczeni przez innych 520
Zniszczeni kryminaliœci 311
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1897
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4093
Zniszczone pojazdy ziemne 1009
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 147
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 814 470,00
Liczba przebitych kó³ 236
Liczba strza³ów w g³owê 1117
Wywo³ane po¿ary 1622
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 547
Liczba straconych gwiazdek 454
EfektywnoϾ 65.57%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1879.00m
Najwy¿szy skok 24
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 874º
Unikalne skoki znalezione 12 von 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 8 von 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 380.03m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 75.99m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 68.01m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3361096.93m
Dystans pokonany na nogach 300910.31m
Dystans pokonany wp³aw 24391.96m
Dystans pokonany samochodem 1652278.00m
Dystans pokonany rowerem 112145.42m
Dystans pokonany motocyklem 509358.97m
Dystans pokonany ³odzi¹ 36599.32m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3784.98m
Dystans pokonany helikopterem 161684.88m
Dystans pokonany samolotem 461867.09m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 65642.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 32434.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 34:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 21:25
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:16
Czas lotu 0:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 33
Kryminaliœci zabici w Vigilante 330
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $124,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 080,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:54
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:16
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:43
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:17
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:44
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:01
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 3:02
Najlepszy czas w Barnstorming 6:22
Najlepszy czas w Military Service 6:57
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:09
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:16
Najlepszy czas w Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!