About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: norp
Last Updated: 02/18/07 23:42
Viewed 10672 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 94.12%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11169)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 71:20
Þaidime praëjusios dienos 288 dienos
Þaidimas iðsaugotas 438
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 89
Perdaþyti automobiliai 54
Gimnastikos salë aplankyta 32
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
139 ið 212 bandymø
65.57%
Perpurkðti grafitai 33 von 100
33%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 9 von 50
18%
Surinktos kriauklës 14 von 50
28%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 12.40m
paskutinis ðokiø rezultatas 3400
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 45%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 63
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 28
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 19.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 17
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 7
Viso nuþudyta gaujø nariø 74
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1962
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $116.580,00
Mados biudþetas $51.009,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.325,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $26.665,00
Maisto biudþetas $898,00
Visas apsipirkimo biudþetas $197.077,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26824 ið 38396
69.86%
Sunaudota sprogmenø (kg) 129
Tavo nuþudyti þmonës 4693
Kitø nuþudyti þmonës 520
Nuþudyti nusikaltëliai 311
Nuþudyti gaujø nariai 1897
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4093
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1009
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 147
Pridaryta þalos uþ $4.814.470,00
Perðautos padangos 236
Ðûviai á galvà 1117
Sukelti gaisrai 1622
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 547
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 454
Paisekimas 65.57%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1879.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 24
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 874º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 von 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 von 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 380.03m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 75.99m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 68.01m
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3361096.93m
Pësèiomis nueita 300910.31m
Plaukte nuplaukta 24391.96m
Automobiliu nuvaþiuota 1652278.00m
Dviraèiu nuvaþiuota 112145.42m
Motociklu nuvaþiuota 509358.97m
Laivu nuplaukta 36599.32m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3784.98m
Sraigtasparniu nuskrista 161684.88m
Lëktuvu nuskrista 461867.09m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 65642.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 32434.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 34:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 21:25
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 0:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 33
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 330
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $124,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.080,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:54
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:16
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:43
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:17
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:23
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:44
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:01
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 3:02
Geriausias laikas - Barnstorming 6:22
Geriausias laikas - Military Service 6:57
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:09
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:16
Geriausias laikas - Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!