About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: norislovar
Last Updated: 06/26/05 18:35
Viewed 10232 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 28.34%
Ranking kryminalny Crime Partner (1555)
Ostatnia Wykonana Misja Ran Fa Li
Czas grania 21:08
Miniête dni w grze 78 dni
Iloœæ zapisañ gry 90
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
47 po 71 próbach
66.2%
Zamalowane tagi 31 out of 100
31%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 5
Najdalszy skok na rowerze 102.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3050
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 79%
Respekt 53%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 35%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 15%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 18%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 41.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 14
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 25
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 49
Zabici zrekrutowani 28
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 46
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 475
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $6 700,00
Kasa wydana na modê $515,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 550,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $32,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 250,00
Kasa wydana na jedzenie $97,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $11 562,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $70 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $130,00
Kasa wygrana w kasynach $90,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $90,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 8
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 280,00
Najwiêkszy ³up $1 280,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5361 z 8664
61.88%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 83
Ludzie zniszczeni przez ciebie 951
Ludzie zniszczeni przez innych 175
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 450
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 861
Zniszczone pojazdy ziemne 119
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 3
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $339 781,00
Liczba przebitych kó³ 81
Liczba strza³ów w g³owê 314
Wywo³ane po¿ary 296
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 105
Liczba straconych gwiazdek 85
EfektywnoϾ 66.2%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 233.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 391º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 458.06ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 73.59ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1763468.13ft
Dystans pokonany na nogach 338682.63ft
Dystans pokonany wp³aw 6473.20ft
Dystans pokonany samochodem 963324.56ft
Dystans pokonany rowerem 41306.36ft
Dystans pokonany motocyklem 303710.03ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 14037.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 7953.97ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 87980.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 425,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 37
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:51
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:11
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!