About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: norislovar
Last Updated: 06/26/05 18:35
Viewed 10228 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 28.34%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1555)
Paskutinë Pereita Misija Ran Fa Li
Þaidimo laikas 21:08
Þaidime praëjusios dienos 78 dienos
Þaidimas iðsaugotas 90
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 11
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
47 ið 71 bandymø
66.2%
Perpurkðti grafitai 31 out of 100
31%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 5
Tolimiausias metimas 102.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3050
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 79%
Pagarba 53%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 15%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 41.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 14
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 25
Verbuoti gaujos nariai 49
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 46
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 475
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.700,00
Mados biudþetas $515,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.550,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $32,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.250,00
Maisto biudþetas $97,00
Visas apsipirkimo biudþetas $11.562,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $70.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $130,00
Loðimuose laimëti pinigai $90,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $90,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 8
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $1.280,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5361 ið 8664
61.88%
Sunaudota sprogmenø (kg) 83
Tavo nuþudyti þmonës 951
Kitø nuþudyti þmonës 175
Nuþudyti nusikaltëliai 2
Nuþudyti gaujø nariai 450
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 861
Sunaikinti automobiliai/motociklai 119
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 3
Pridaryta þalos uþ $339.781,00
Perðautos padangos 81
Ðûviai á galvà 314
Sukelti gaisrai 296
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 105
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 85
Paisekimas 66.2%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 233.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 391º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 458.06ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 73.59ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1763468.13ft
Pësèiomis nueita 338682.63ft
Plaukte nuplaukta 6473.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 963324.56ft
Dviraèiu nuvaþiuota 41306.36ft
Motociklu nuvaþiuota 303710.03ft
Laivu nuplaukta 14037.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 7953.97ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 87980.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.425,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 37
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:51
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:11
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!