About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nooner
Last Updated: 06/22/05 16:21
Viewed 10770 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Shooter (6539)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 34:12
Miniête dni w grze 145 dni
Iloœæ zapisañ gry 231
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 13
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 126 próbach
81.75%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 4 out of 50
8%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3500
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 95%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 22%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 32%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Los Santos Vagos
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 125
Zabici zrekrutowani 48
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 64
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 705
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $203 660,00
Kasa wydana na modê $355,00
Kasa wydana na tatua¿e $555,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $104,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 450,00
Kasa wydana na jedzenie $46,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $208 366,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $135,00
Kasa wygrana w kasynach $42,00
Kasa przegrana w kasynach $93,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $20,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10695 z 19000
56.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 114
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1913
Ludzie zniszczeni przez innych 391
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 642
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1723
Zniszczone pojazdy ziemne 644
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 120
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 497 427,00
Liczba przebitych kó³ 135
Liczba strza³ów w g³owê 814
Wywo³ane po¿ary 485
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 270
Liczba straconych gwiazdek 197
EfektywnoϾ 81.75%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 273.33ft
Najwy¿szy skok 21
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 537º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 212.43ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 303.03ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4690081.82ft
Dystans pokonany na nogach 520557.75ft
Dystans pokonany wp³aw 18388.00ft
Dystans pokonany samochodem 2233159.50ft
Dystans pokonany rowerem 231827.42ft
Dystans pokonany motocyklem 634940.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24487.37ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 51983.65ft
Dystans pokonany samolotem 872937.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 95253.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6546.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:45
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 4
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $7 395,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!