About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nooner
Last Updated: 06/22/05 16:21
Viewed 10736 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6539)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:12
Þaidime praëjusios dienos 145 dienos
Þaidimas iðsaugotas 231
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 126 bandymø
81.75%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 4 out of 50
8%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3500
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 95%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 22%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 32%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 50%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Los Santos Vagos
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 125
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 48
Viso nuþudyta gaujø nariø 64
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 705
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $203.660,00
Mados biudþetas $355,00
Tatuiruoèiø biudþetas $555,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $104,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.450,00
Maisto biudþetas $46,00
Visas apsipirkimo biudþetas $208.366,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $135,00
Loðimuose laimëti pinigai $42,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $93,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $20,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10695 ið 19000
56.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 114
Tavo nuþudyti þmonës 1913
Kitø nuþudyti þmonës 391
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 642
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1723
Sunaikinti automobiliai/motociklai 644
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $1.497.427,00
Perðautos padangos 135
Ðûviai á galvà 814
Sukelti gaisrai 485
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 270
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 197
Paisekimas 81.75%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 273.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 21
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 537º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 212.43ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 303.03ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4690081.82ft
Pësèiomis nueita 520557.75ft
Plaukte nuplaukta 18388.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 2233159.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 231827.42ft
Motociklu nuvaþiuota 634940.94ft
Laivu nuplaukta 24487.37ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 51983.65ft
Lëktuvu nuskrista 872937.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 95253.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6546.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:45
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 87
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 4
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $7.395,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!