About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: noone_1
Last Updated: 05/02/08 08:18
Viewed 9930 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Big Homie (81942)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 105:01
Miniête dni w grze 370 dni
Iloœæ zapisañ gry 269
Liczba odwiedzin w szpitalu 42
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 58
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 195 próbach
73.85%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5790
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 5:05
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 63
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 94.00%
Postêp z Michelle 93.00%
Postêp z Helen¹ 83.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 99.00%
Postêp z Millie 90.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Tueur
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Tueur
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Tueur
Combat shotgun Tueur
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 373
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.15%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 371
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 67
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 739
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 14072
Najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $238 420,00
Kasa wydana na modê $115 449,00
Kasa wydana na tatua¿e $915,00
Kasa wydana na fryzjera $2 030,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $220,00
Kasa wydana na tuning aut $66 261,00
Kasa wydana na jedzenie $543,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $419 368,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $129 680 000,00
Kasa wygrana w kasynach $155 950 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 010 000,00
Iloœc zrabowanych domów 21
Liczba sprzedanych ³upów 91
Kasa zarobiona na w³amaniach $86 700,00
Najwiêkszy ³up $81 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
248244 z 475708
52.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 913
Ludzie zniszczeni przez ciebie 24805
Ludzie zniszczeni przez innych 1575
Zniszczeni kryminaliœci 78
Zniszczeni cz³onkowie gangów 14323
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 19830
Zniszczone pojazdy ziemne 8308
Zniczone ³odzie 54
Zniszczone helikoptery i samoloty 868
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $55 763 344,00
Liczba przebitych kó³ 1526
Liczba strza³ów w g³owê 2430
Wywo³ane po¿ary 4339
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 8825
Liczba straconych gwiazdek 203
EfektywnoϾ 73.85%
Razy z³apany 28
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple cascade de taré
Najd³uszy skok 5479.00m
Najwy¿szy skok 662
najwiêcej fiko³ków przy skoku 15
Najwiêkszy obrót przy skoku 10554º
Unikalne skoki znalezione 70 sur 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 sur 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 481.42m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 58.41m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:20
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 67.22m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:07
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 24:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4041426.44m
Dystans pokonany na nogach 365318.41m
Dystans pokonany wp³aw 7299.76m
Dystans pokonany samochodem 1391713.50m
Dystans pokonany rowerem 119353.63m
Dystans pokonany motocyklem 1415535.13m
Dystans pokonany ³odzi¹ 29355.88m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 141155.13m
Dystans pokonany samolotem 555078.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 16617.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:51
Czas lotu 2:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 691,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 400,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 92
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 sur 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 3:58
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:15
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:45
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:11
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:45
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:33
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:05
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 2:18
Najlepszy czas w Barnstorming 5:19
Najlepszy czas w Military Service 5:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 2:39
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:39
Najlepszy czas w Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!