About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: noone_1
Last Updated: 05/02/08 08:18
Viewed 9929 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Big Homie (81942)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 105:01
Þaidime praëjusios dienos 370 dienos
Þaidimas iðsaugotas 269
Apsilankymai ligoninëje 42
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 58
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 195 bandymø
73.85%
Perpurkðti grafitai 100 sur 100
100%
Nuotraukos 50 sur 50
100%
Surinktos pasagos 50 sur 50
100%
Surinktos kriauklës 50 sur 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5790
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 5:05
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 63
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 94.00%
Progresas su Michelle 93.00%
Progresas su Helena 83.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 99.00%
Progresas su Millie 90.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Tueur
Pistoletas su duslintuvu Tueur
Desert Eagle Tueur
Ðratinis ðautuvas Tueur
Nupjautavamzdis Tueur
Kovinis ðautuvas Tueur
Maðininis pistoletas Tueur
SMG Tueur
AK47 Tueur
M4 Tueur
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 373
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.15%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 371
Verbuoti gaujos nariai 67
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 739
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 14072
Didþiausia gauja Familles de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $238.420,00
Mados biudþetas $115.449,00
Tatuiruoèiø biudþetas $915,00
Kirpyklø biudþetas $2.030,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $220,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $66.261,00
Maisto biudþetas $543,00
Visas apsipirkimo biudþetas $419.368,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $129.680.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $155.950.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.010.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 21
Parduota pavogtø dalykø 91
Vagystëmis uþdirbti pinigai $86.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $81.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
248244 ið 475708
52.18%
Sunaudota sprogmenø (kg) 913
Tavo nuþudyti þmonës 24805
Kitø nuþudyti þmonës 1575
Nuþudyti nusikaltëliai 78
Nuþudyti gaujø nariai 14323
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 19830
Sunaikinti automobiliai/motociklai 8308
Sunaikinti laivai 54
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 868
Pridaryta þalos uþ $55.763.344,00
Perðautos padangos 1526
Ðûviai á galvà 2430
Sukelti gaisrai 4339
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 8825
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 203
Paisekimas 73.85%
Keliskart suimtas 28
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple cascade de taré
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 5479.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 662
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 15
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 10554º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 sur 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 sur 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 481.42m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 58.41m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:20
Toliausiai dviem ratais 67.22m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:07
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 24:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4041426.44m
Pësèiomis nueita 365318.41m
Plaukte nuplaukta 7299.76m
Automobiliu nuvaþiuota 1391713.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 119353.63m
Motociklu nuvaþiuota 1415535.13m
Laivu nuplaukta 29355.88m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 141155.13m
Lëktuvu nuskrista 555078.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 16617.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 2:51
Skrydþiø laikas 2:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.691,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.400,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 92
Pereiti tiro lygiai 12 sur 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 sur 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 3:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:50
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:11
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:45
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:33
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:05
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:06
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 5:40
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 2:39
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 2:39
Geriausias laikas - Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!