About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nooki3
Last Updated: 07/02/05 19:12
Viewed 11811 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 27.27%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5916)
Paskutinë Pereita Misija Photo Opportunity
Þaidimo laikas 35:06
Þaidime praëjusios dienos 144 dienos
Þaidimas iðsaugotas 112
Apsilankymai ligoninëje 47
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 199
Perdaþyti automobiliai 34
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
45 ið 90 bandymø
50%
Perpurkðti grafitai 45 out of 100
45%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 91.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2390
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 26%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 21%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 19.00%
Progresas su Michelle 14.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 19
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 66
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2046
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $33.500,00
Mados biudþetas $495,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.240,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.870,00
Maisto biudþetas $398,00
Visas apsipirkimo biudþetas $39.053,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $80.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15630 ið 33716
46.36%
Sunaudota sprogmenø (kg) 190
Tavo nuþudyti þmonës 3655
Kitø nuþudyti þmonës 530
Nuþudyti nusikaltëliai 40
Nuþudyti gaujø nariai 1941
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2501
Sunaikinti automobiliai/motociklai 339
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $1.925.353,00
Perðautos padangos 259
Ðûviai á galvà 1460
Sukelti gaisrai 501
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 451
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 204
Paisekimas 50%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 386.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 504º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 172.61ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 43.39ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2991840.88ft
Pësèiomis nueita 656249.19ft
Plaukte nuplaukta 8363.84ft
Automobiliu nuvaþiuota 1332610.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 37719.27ft
Motociklu nuvaþiuota 798827.13ft
Laivu nuplaukta 45140.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 96060.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 16870.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 15:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:06
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $52,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:41
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!