About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: none1a
Last Updated: 06/25/05 04:14
Viewed 11294 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10238)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 85:51
Miniête dni w grze 348 dni
Iloœæ zapisañ gry 358
Liczba odwiedzin w szpitalu 74
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 145
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 300 próbach
48.33%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 82.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5170
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 36%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 63
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 35
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 88.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 11
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 345
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1957
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $39 200,00
Kasa wydana na modê $118 918,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 248,00
Kasa wydana na jedzenie $1 491,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $174 407,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $47 976 012,00
Kasa wygrana w kasynach $22 560 756,00
Kasa przegrana w kasynach $25 415 256,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 53
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 900,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
32632 z 42967
75.95%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 219
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5216
Ludzie zniszczeni przez innych 708
Zniszczeni kryminaliœci 123
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2196
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3304
Zniszczone pojazdy ziemne 1353
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 177
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 925 799,00
Liczba przebitych kó³ 269
Liczba strza³ów w g³owê 1666
Wywo³ane po¿ary 610
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 877
Liczba straconych gwiazdek 442
EfektywnoϾ 48.33%
Razy z³apany 11
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 72
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 984º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 4320.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:32
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 388.88ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 199.21ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:54
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12683439.81ft
Dystans pokonany na nogach 1118900.38ft
Dystans pokonany wp³aw 28091.91ft
Dystans pokonany samochodem 5917273.00ft
Dystans pokonany rowerem 409918.94ft
Dystans pokonany motocyklem 3290691.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 202721.34ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 562232.69ft
Dystans pokonany samolotem 1113023.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6576.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 34010.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:55
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:20
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 2:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 98
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 235,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 235,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:38
Dostarczone paczki 59
Pstrykniête zdjêcia 63
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 29
BMX Najlepszy czas 3:02
NRG-500 Najlepszy czas 2:20
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:27
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:01
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:58
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:38
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:04
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:45
Najlepszy czas w Barnstorming 6:51
Najlepszy czas w Military Service 5:52
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:59
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:37
Najlepszy czas w Heli Hell 7:42

Get Stats Like These!