About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: noiz
Last Updated: 07/07/05 23:43
Viewed 11714 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.19%
Ranking kryminalny Shooter (7183)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 53:56
Miniête dni w grze 192 dni
Iloœæ zapisañ gry 177
Liczba odwiedzin w szpitalu 30
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 83
Przemalowania samochodów 73
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 210 próbach
56.67%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6340
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 87%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 36%
Musku³y 54%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 17
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 51
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 61.11%
Utrzymane terytoria 33
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 33
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 61
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1981
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $257 080,00
Kasa wydana na modê $6 308,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 076,00
Kasa wydana na fryzjera $1 710,00
Kasa wydana na dziwki $44,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $43 629,00
Kasa wydana na jedzenie $589,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $308 192,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $278 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11753 z 23400
50.23%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 113
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3612
Ludzie zniszczeni przez innych 648
Zniszczeni kryminaliœci 26
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1864
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2398
Zniszczone pojazdy ziemne 775
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 120
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 026 575,00
Liczba przebitych kó³ 219
Liczba strza³ów w g³owê 2471
Wywo³ane po¿ary 751
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 385
Liczba straconych gwiazdek 327
EfektywnoϾ 56.67%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 423.33ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1561º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2546.56ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:26
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 240.78ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 247.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:22
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6919497.96ft
Dystans pokonany na nogach 627066.94ft
Dystans pokonany wp³aw 9146.38ft
Dystans pokonany samochodem 3738899.00ft
Dystans pokonany rowerem 18130.20ft
Dystans pokonany motocyklem 1660423.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 47643.11ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 144594.94ft
Dystans pokonany samolotem 604980.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 58930.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9683.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 1:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 24 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 6
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 78
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:07
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:55
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:37
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:35
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:55
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:21
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:45
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:20
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:29
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:59
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!