About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: noiz
Last Updated: 07/07/05 23:43
Viewed 11744 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.19%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7183)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 53:56
Þaidime praëjusios dienos 192 dienos
Þaidimas iðsaugotas 177
Apsilankymai ligoninëje 30
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 83
Perdaþyti automobiliai 73
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 210 bandymø
56.67%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6340
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 87%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 36%
Raumenys 54%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 17
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 51
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 61.11%
Priklausanèios teritorijos 33
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 33
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 61
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1981
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $257.080,00
Mados biudþetas $6.308,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.076,00
Kirpyklø biudþetas $1.710,00
Prostituèiø biudþetas $44,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $43.629,00
Maisto biudþetas $589,00
Visas apsipirkimo biudþetas $308.192,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.900,00
Nuosavybës biudþetas $278.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11753 ið 23400
50.23%
Sunaudota sprogmenø (kg) 113
Tavo nuþudyti þmonës 3612
Kitø nuþudyti þmonës 648
Nuþudyti nusikaltëliai 26
Nuþudyti gaujø nariai 1864
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2398
Sunaikinti automobiliai/motociklai 775
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $2.026.575,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 2471
Sukelti gaisrai 751
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 385
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 327
Paisekimas 56.67%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 423.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1561º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2546.56ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:26
Toliausiai ant priekinio rato 240.78ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 247.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:22
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6919497.96ft
Pësèiomis nueita 627066.94ft
Plaukte nuplaukta 9146.38ft
Automobiliu nuvaþiuota 3738899.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18130.20ft
Motociklu nuvaþiuota 1660423.25ft
Laivu nuplaukta 47643.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 144594.94ft
Lëktuvu nuskrista 604980.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 58930.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9683.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:21
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 1:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 24 out of 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 78
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:07
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:55
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:37
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:14
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:35
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:29
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:21
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:45
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:20
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:29
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:59
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!