About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: noisehole
Last Updated: 06/26/05 13:15
Viewed 10698 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 79.68%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7948)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 31:35
Miniête dni w grze 110 dni
Iloœæ zapisañ gry 114
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 160 próbach
70.63%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4850
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 57%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 24%
Musku³y 62%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 63%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 29.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 72
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 7
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 59
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2397
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $67 680,00
Kasa wydana na modê $830,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $175,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $69 135,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10195 z 16941
60.18%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 61
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4414
Ludzie zniszczeni przez innych 323
Zniszczeni kryminaliœci 145
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2355
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3847
Zniszczone pojazdy ziemne 610
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 99
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 262 756,00
Liczba przebitych kó³ 90
Liczba strza³ów w g³owê 3039
Wywo³ane po¿ary 283
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 238
Liczba straconych gwiazdek 144
EfektywnoϾ 70.63%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 18
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 483º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1133.04ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 144.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 164.93ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4168134.18ft
Dystans pokonany na nogach 445865.16ft
Dystans pokonany wp³aw 4524.54ft
Dystans pokonany samochodem 2147072.25ft
Dystans pokonany rowerem 115156.86ft
Dystans pokonany motocyklem 983484.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 50339.75ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 52914.11ft
Dystans pokonany samolotem 347197.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 21580.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 12 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 6:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:19
NRG-500 Najlepszy czas 2:23
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:33
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:45
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:26
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!