About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nohkis
Last Updated: 10/21/05 15:57
Viewed 11217 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10851)
Ostatnia Wykonana Misja Vinewood
Czas grania 60:15
Miniête dni w grze 268 dni
Iloœæ zapisañ gry 444
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 24
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 214 próbach
66.82%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 41 out of 50
82%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 78.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6090
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 24%
Musku³y 15%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 57.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 9.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 309
Zabici zrekrutowani 120
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 206
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1982
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $284 160,00
Kasa wydana na modê $1 080,00
Kasa wydana na tatua¿e $140,00
Kasa wydana na fryzjera $580,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $7 160,00
Kasa wydana na jedzenie $79,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $293 199,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 369,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $1 369,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $125,00
Iloœc zrabowanych domów 19
Liczba sprzedanych ³upów 44
Kasa zarobiona na w³amaniach $38 720,00
Najwiêkszy ³up $38 720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18326 z 31936
57.38%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 117
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4115
Ludzie zniszczeni przez innych 595
Zniszczeni kryminaliœci 111
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1945
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3710
Zniszczone pojazdy ziemne 757
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 160
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 862 997,00
Liczba przebitych kó³ 436
Liczba strza³ów w g³owê 1682
Wywo³ane po¿ary 1391
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 515
Liczba straconych gwiazdek 329
EfektywnoϾ 66.82%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1052º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1917.90ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:20
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 266.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:17
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 100678824.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:57
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9882063.45ft
Dystans pokonany na nogach 852222.94ft
Dystans pokonany wp³aw 17828.92ft
Dystans pokonany samochodem 4685635.50ft
Dystans pokonany rowerem 217581.00ft
Dystans pokonany motocyklem 2300386.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 226024.08ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 408.28ft
Dystans pokonany helikopterem 280728.16ft
Dystans pokonany samolotem 1195294.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 66686.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 39266.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:10
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 12:50
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 2:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 99
Kasa zarobiona w taksówce $750,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $30 295,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $5 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:05
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 105
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 2:27
NRG-500 Najlepszy czas 2:44
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:49
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:45
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:45
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:39
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:12
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:31
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:05
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:40
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:07
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 2:28
Najlepszy czas w Barnstorming 5:16
Najlepszy czas w Military Service 4:16
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:21
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:06
Najlepszy czas w Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!