About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nohkis
Last Updated: 10/21/05 15:57
Viewed 11215 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10851)
Paskutinë Pereita Misija Vinewood
Þaidimo laikas 60:15
Þaidime praëjusios dienos 268 dienos
Þaidimas iðsaugotas 444
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 24
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 214 bandymø
66.82%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 41 out of 50
82%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 78.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6090
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 24%
Raumenys 15%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 57.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 9.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 309
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 120
Viso nuþudyta gaujø nariø 206
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1982
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $284.160,00
Mados biudþetas $1.080,00
Tatuiruoèiø biudþetas $140,00
Kirpyklø biudþetas $580,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.160,00
Maisto biudþetas $79,00
Visas apsipirkimo biudþetas $293.199,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.369,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.369,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $125,00
Apiplëðtø namø skaièius 19
Parduota pavogtø dalykø 44
Vagystëmis uþdirbti pinigai $38.720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $38.720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18326 ið 31936
57.38%
Sunaudota sprogmenø (kg) 117
Tavo nuþudyti þmonës 4115
Kitø nuþudyti þmonës 595
Nuþudyti nusikaltëliai 111
Nuþudyti gaujø nariai 1945
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3710
Sunaikinti automobiliai/motociklai 757
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 160
Pridaryta þalos uþ $3.862.997,00
Perðautos padangos 436
Ðûviai á galvà 1682
Sukelti gaisrai 1391
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 515
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 329
Paisekimas 66.82%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1052º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1917.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:20
Toliausiai ant priekinio rato 266.23ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:17
Toliausiai dviem ratais 100678824.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:57
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:57
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9882063.45ft
Pësèiomis nueita 852222.94ft
Plaukte nuplaukta 17828.92ft
Automobiliu nuvaþiuota 4685635.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 217581.00ft
Motociklu nuvaþiuota 2300386.75ft
Laivu nuplaukta 226024.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 408.28ft
Sraigtasparniu nuskrista 280728.16ft
Lëktuvu nuskrista 1195294.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 66686.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39266.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:10
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:50
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 2:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 99
Taksi uþdirbti pinigai $750,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.295,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $5.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:05
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 105
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 2:27
NRG-500 geriausias laikas 2:44
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:38
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:49
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:45
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:45
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:39
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:31
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:05
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:40
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:07
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:19
Geriausias laikas - World War Aces 2:28
Geriausias laikas - Barnstorming 5:16
Geriausias laikas - Military Service 4:16
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:21
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:06
Geriausias laikas - Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!