About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nlitement
Last Updated: 06/20/05 10:05
Viewed 11187 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.57%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6812)
Paskutinë Pereita Misija Dirtbike Danger
Þaidimo laikas 38:09
Þaidime praëjusios dienos 160 dienos
Þaidimas iðsaugotas 260
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 30
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 29
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 132 bandymø
80.3%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4850
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 36%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 94%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 19
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 9
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 44.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 42
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 38
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 714
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $97.620,00
Mados biudþetas $34.055,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.390,00
Kirpyklø biudþetas $1.000,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $34.650,00
Maisto biudþetas $221,00
Visas apsipirkimo biudþetas $166.336,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $276.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $999.870,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.855.260,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $500.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10709 ið 20950
51.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 110
Tavo nuþudyti þmonës 1872
Kitø nuþudyti þmonës 286
Nuþudyti nusikaltëliai 8
Nuþudyti gaujø nariai 671
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1734
Sunaikinti automobiliai/motociklai 563
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $1.808.157,00
Perðautos padangos 147
Ðûviai á galvà 920
Sukelti gaisrai 654
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 217
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 167
Paisekimas 80.3%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 18
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 426º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 994.42ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 667.81ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:10
Toliausiai dviem ratais 86.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5393629.59ft
Pësèiomis nueita 470149.72ft
Plaukte nuplaukta 6316.38ft
Automobiliu nuvaþiuota 2920062.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 48885.73ft
Motociklu nuvaþiuota 1074582.75ft
Laivu nuplaukta 60046.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 137793.14ft
Lëktuvu nuskrista 551316.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 64473.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 60003.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:45
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:14
Laikas su raketine kuprine 0:37
Skrydþiø laikas 1:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 8
Uþgesinti gaisrai 43
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $28,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 15
Padarytos nuotraukos 113
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:55
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!