About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nkh
Last Updated: 07/06/05 11:35
Viewed 10654 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 62.03%
Ranking kryminalny Shooter (5137)
Ostatnia Wykonana Misja Black Project
Czas grania 74:22
Miniête dni w grze 241 dni
Iloœæ zapisañ gry 90
Liczba odwiedzin w szpitalu 56
Razy utopiony 1
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 123
Przemalowania samochodów 82
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 256 próbach
39.06%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 94.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5020
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 51%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 37%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 11%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 84.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 47.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 20
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 486
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $145 000,00
Kasa wydana na modê $10 057,00
Kasa wydana na tatua¿e $540,00
Kasa wydana na fryzjera $2 030,00
Kasa wydana na dziwki $68,00
Kasa wydana na klub striptizerski $60,00
Kasa wydana na tuning aut $11 090,00
Kasa wydana na jedzenie $567,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $166 984,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $332 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $108 528,00
Kasa wygrana w kasynach $64 570,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11531 z 16767
68.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 234
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2024
Ludzie zniszczeni przez innych 539
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 407
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1058
Zniszczone pojazdy ziemne 521
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 110
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 120 755,00
Liczba przebitych kó³ 235
Liczba strza³ów w g³owê 760
Wywo³ane po¿ary 827
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 378
Liczba straconych gwiazdek 283
EfektywnoϾ 39.06%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 240.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 425º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2472.71ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 193.27ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 220.19ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:29
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9187220.52ft
Dystans pokonany na nogach 691015.06ft
Dystans pokonany wp³aw 20803.28ft
Dystans pokonany samochodem 5149937.50ft
Dystans pokonany rowerem 296958.22ft
Dystans pokonany motocyklem 2143023.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 47747.86ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 281730.63ft
Dystans pokonany samolotem 506454.22ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 30270.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 19280.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:01
Czas lotu 1:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 2
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $37 682,00
Podwiezieni pasa¿erowie 162
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $11 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 6:06
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:33
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:20
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 5
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:28
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:13
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!