About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nkh
Last Updated: 07/06/05 11:35
Viewed 10713 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.03%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5137)
Paskutinë Pereita Misija Black Project
Þaidimo laikas 74:22
Þaidime praëjusios dienos 241 dienos
Þaidimas iðsaugotas 90
Apsilankymai ligoninëje 56
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 123
Perdaþyti automobiliai 82
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 256 bandymø
39.06%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 94.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5020
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 51%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 37%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 11%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 84.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 47.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 6
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 17
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 17
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 486
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $145.000,00
Mados biudþetas $10.057,00
Tatuiruoèiø biudþetas $540,00
Kirpyklø biudþetas $2.030,00
Prostituèiø biudþetas $68,00
Striptizo klubø biudþetas $60,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.090,00
Maisto biudþetas $567,00
Visas apsipirkimo biudþetas $166.984,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.000,00
Nuosavybës biudþetas $332.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $108.528,00
Loðimuose laimëti pinigai $64.570,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11531 ið 16767
68.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 234
Tavo nuþudyti þmonës 2024
Kitø nuþudyti þmonës 539
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 407
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1058
Sunaikinti automobiliai/motociklai 521
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 110
Pridaryta þalos uþ $2.120.755,00
Perðautos padangos 235
Ðûviai á galvà 760
Sukelti gaisrai 827
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 378
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 283
Paisekimas 39.06%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 425º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2472.71ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 193.27ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 220.19ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:29
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9187220.52ft
Pësèiomis nueita 691015.06ft
Plaukte nuplaukta 20803.28ft
Automobiliu nuvaþiuota 5149937.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 296958.22ft
Motociklu nuvaþiuota 2143023.75ft
Laivu nuplaukta 47747.86ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 281730.63ft
Lëktuvu nuskrista 506454.22ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30270.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19280.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:09
Laikas su raketine kuprine 0:01
Skrydþiø laikas 1:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $37.682,00
Nuveþti keleiviai 162
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.700,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 6:06
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:33
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:20
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:02
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 5
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:48
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:28
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:13
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!