About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nishant_ap
Last Updated: 08/05/06 10:58
Viewed 11062 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Shooter (6611)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 56:22
Miniête dni w grze 221 dni
Iloœæ zapisañ gry 189
Liczba odwiedzin w szpitalu 58
Razy utopiony 0
Szczêœcie 80
Liczba zjedzonych posi³ków 215
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 1151
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 236 próbach
41.1%
Zamalowane tagi 24 out of 100
24%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 35.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2770
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 70%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 44.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 58
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 87.04%
Utrzymane terytoria 47
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 47
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 111
Zabici zrekrutowani 63
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 317
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2590
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 700,00
Kasa wydana na modê $892,00
Kasa wydana na tatua¿e $255,00
Kasa wydana na fryzjera $480,00
Kasa wydana na dziwki $208,00
Kasa wydana na klub striptizerski $320,00
Kasa wydana na tuning aut $11 490,00
Kasa wydana na jedzenie $430,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $17 797,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 641,00
Kasa wygrana w kasynach $4 000,00
Kasa przegrana w kasynach $641,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
59875 z 59876
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 917
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4757
Ludzie zniszczeni przez innych 1068
Zniszczeni kryminaliœci 50
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2445
Zabicia od ostatniego zapisania gry 256
Zanotowane zabójstwa 3509
Zniszczone pojazdy ziemne 1430
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 206
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $6 226 724,00
Liczba przebitych kó³ 350
Liczba strza³ów w g³owê 751
Wywo³ane po¿ary 1060
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 463
Liczba straconych gwiazdek 232
EfektywnoϾ 41.1%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 9836.67ft
Najwy¿szy skok 325
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 566º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1383.02ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:40
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 141.81ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:52
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5140104.78ft
Dystans pokonany na nogach 646198.19ft
Dystans pokonany wp³aw 18895.48ft
Dystans pokonany samochodem 2790079.75ft
Dystans pokonany rowerem 132968.95ft
Dystans pokonany motocyklem 403833.03ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 10783.75ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 102144.20ft
Dystans pokonany samolotem 917591.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 102816.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14793.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:19
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:50
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:54
Czas lotu 1:41
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $41,00
Podwiezieni pasa¿erowie 1
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 54
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:29
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:56
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 5:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!