About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nishant_ap
Last Updated: 08/05/06 10:58
Viewed 11064 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6611)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 56:22
Þaidime praëjusios dienos 221 dienos
Þaidimas iðsaugotas 189
Apsilankymai ligoninëje 58
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 80
Suvalgyti patiekalai 215
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 1151
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 236 bandymø
41.1%
Perpurkðti grafitai 24 out of 100
24%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 35.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2770
Þaidëjo statistikos
Storumas 70%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 44.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 87.04%
Priklausanèios teritorijos 47
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 47
Verbuoti gaujos nariai 111
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 63
Viso nuþudyta gaujø nariø 317
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2590
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.700,00
Mados biudþetas $892,00
Tatuiruoèiø biudþetas $255,00
Kirpyklø biudþetas $480,00
Prostituèiø biudþetas $208,00
Striptizo klubø biudþetas $320,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.490,00
Maisto biudþetas $430,00
Visas apsipirkimo biudþetas $17.797,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.641,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $641,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
59875 ið 59876
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 917
Tavo nuþudyti þmonës 4757
Kitø nuþudyti þmonës 1068
Nuþudyti nusikaltëliai 50
Nuþudyti gaujø nariai 2445
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 256
Viso teisëtø nuþudymø 3509
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1430
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 206
Pridaryta þalos uþ $6.226.724,00
Perðautos padangos 350
Ðûviai á galvà 751
Sukelti gaisrai 1060
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 463
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 232
Paisekimas 41.1%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 9836.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 325
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 566º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1383.02ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:40
Toliausiai ant priekinio rato 141.81ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 180.56ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:52
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5140104.78ft
Pësèiomis nueita 646198.19ft
Plaukte nuplaukta 18895.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 2790079.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 132968.95ft
Motociklu nuvaþiuota 403833.03ft
Laivu nuplaukta 10783.75ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 102144.20ft
Lëktuvu nuskrista 917591.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 102816.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14793.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:50
Laikas su raketine kuprine 2:54
Skrydþiø laikas 1:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $41,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 54
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:29
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:56
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 5:02
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!