About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nirgike
Last Updated: 07/27/05 13:03
Viewed 10867 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.12%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16037)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 55:26
Miniête dni w grze 177 dni
Iloœæ zapisañ gry 147
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 3
Przemalowania samochodów 19
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 42
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
92 po 184 próbach
50%
Zamalowane tagi 20 out of 100
20%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 53
Liczba spieprzonych randek 10
Liczba numerków z dziewczynami 51
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 12
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 103
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1954
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $14 766 300,00
Kasa wydana na modê $13 328,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 323,00
Kasa wydana na fryzjera $2 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $31 665,00
Kasa wydana na jedzenie $30,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $14 812 496,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
44266 z 44552
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 4027
Ludzie zniszczeni przez ciebie 7067
Ludzie zniszczeni przez innych 597
Zniszczeni kryminaliœci 273
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1931
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 6218
Zniszczone pojazdy ziemne 2477
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 174
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $13 031 630,00
Liczba przebitych kó³ 226
Liczba strza³ów w g³owê 1243
Wywo³ane po¿ary 3627
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 102
Liczba straconych gwiazdek 15
EfektywnoϾ 50%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 10306.67ft
Najwy¿szy skok 93
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1366º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 163.93ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 110.47ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 126.24ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 15:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5447055.65ft
Dystans pokonany na nogach 583435.88ft
Dystans pokonany wp³aw 19250.23ft
Dystans pokonany samochodem 2802258.25ft
Dystans pokonany rowerem 207752.66ft
Dystans pokonany motocyklem 1030758.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 208914.16ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 246331.64ft
Dystans pokonany samolotem 341870.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 6483.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:26
Czas lotu 1:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 144
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 726,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $45 250,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 5
Wykonane poziomy na strzelnicy 8 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 9:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 6:08
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:27
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:48
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:36
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:00
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:46
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!