About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nirgike
Last Updated: 07/27/05 13:03
Viewed 10873 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.12%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (16037)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 55:26
Þaidime praëjusios dienos 177 dienos
Þaidimas iðsaugotas 147
Apsilankymai ligoninëje 13
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 3
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 42
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
92 ið 184 bandymø
50%
Perpurkðti grafitai 20 out of 100
20%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 53
Tragiðkø pasimatymø skaièius 10
Prieita iki galo su mergina 51
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 12
Viso nuþudyta gaujø nariø 103
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1954
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $14.766.300,00
Mados biudþetas $13.328,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.323,00
Kirpyklø biudþetas $2.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $31.665,00
Maisto biudþetas $30,00
Visas apsipirkimo biudþetas $14.812.496,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
44266 ið 44552
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 4027
Tavo nuþudyti þmonës 7067
Kitø nuþudyti þmonës 597
Nuþudyti nusikaltëliai 273
Nuþudyti gaujø nariai 1931
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 6218
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2477
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 174
Pridaryta þalos uþ $13.031.630,00
Perðautos padangos 226
Ðûviai á galvà 1243
Sukelti gaisrai 3627
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 102
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 15
Paisekimas 50%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 10306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 93
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1366º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 163.93ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 110.47ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 126.24ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 15:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5447055.65ft
Pësèiomis nueita 583435.88ft
Plaukte nuplaukta 19250.23ft
Automobiliu nuvaþiuota 2802258.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 207752.66ft
Motociklu nuvaþiuota 1030758.94ft
Laivu nuplaukta 208914.16ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 246331.64ft
Lëktuvu nuskrista 341870.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6483.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:26
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 144
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.726,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $45.250,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 5
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 9:33
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 6:08
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 6:27
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:48
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:36
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:00
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:46
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!