About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nino
Last Updated: 06/26/05 10:11
Viewed 10684 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 45.99%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6604)
Paskutinë Pereita Misija Key To Her Heart
Þaidimo laikas 22:31
Þaidime praëjusios dienos 87 dienos
Þaidimas iðsaugotas 125
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 16
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
70 ið 92 bandymø
76.09%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 1810
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 34%
Pagarba 58%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 18%
Raumenys 63%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 20%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 95%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 2.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 15.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 11
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 22
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 10
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 432
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $87.880,00
Mados biudþetas $939,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.092,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.742,00
Maisto biudþetas $112,00
Visas apsipirkimo biudþetas $99.215,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $319.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $37.513.540,00
Loðimuose laimëti pinigai $21.979.056,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5729 ið 12521
45.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 73
Tavo nuþudyti þmonës 1033
Kitø nuþudyti þmonës 202
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 382
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 924
Sunaikinti automobiliai/motociklai 201
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 91
Pridaryta þalos uþ $1.398.442,00
Perðautos padangos 70
Ðûviai á galvà 472
Sukelti gaisrai 600
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 489
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 86
Paisekimas 76.09%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 362º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1343.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 279.43ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2897143.1ft
Pësèiomis nueita 319125.84ft
Plaukte nuplaukta 8175.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 1157392.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 70979.27ft
Motociklu nuvaþiuota 879479.13ft
Laivu nuplaukta 77510.73ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 102697.09ft
Lëktuvu nuskrista 269233.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 12550.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:47
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:37
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!