About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niktoo
Last Updated: 08/01/05 14:59
Viewed 10248 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 76.47%
Ranking kryminalny Shooter (5420)
Ostatnia Wykonana Misja Don Peyote
Czas grania 32:41
Miniête dni w grze 153 dni
Iloœæ zapisañ gry 283
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 126 próbach
82.54%
Zamalowane tagi 100 sur 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 sur 50
100%
Zebrane podkowy 50 sur 50
100%
Zebrane ostrygi 50 sur 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach -2147483648kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 10.10m
Ostatni wynik w tañczeniu 5760
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 5:54
Respekt 43%
Pojemnoœæ p³uc 0
Seksapil 0
Musku³y 26%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 75%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 25.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Tueur
Desert Eagle Faible
Shotgun Tueur
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Faible
Pistolet maszynowy Tueur
SMG Tueur
AK47 Gangster
M4 Tueur
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 3
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 210
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Familles de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $21 500,00
Kasa wydana na modê $15 491,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 160,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $650,00
Kasa wydana na jedzenie $250,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $39 751,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $800,00
Kasa wygrana w kasynach $800,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 11
Liczba sprzedanych ³upów 23
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 580,00
Najwiêkszy ³up $10 580,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8645 z 10767
80.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 61
Ludzie zniszczeni przez ciebie 979
Ludzie zniszczeni przez innych 194
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 196
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 847
Zniszczone pojazdy ziemne 225
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 88
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 447 237,00
Liczba przebitych kó³ 235
Liczba strza³ów w g³owê 283
Wywo³ane po¿ary 234
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 272
Liczba straconych gwiazdek 144
EfektywnoϾ 82.54%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Cascade de taré
Najd³uszy skok 88.00m
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 334º
Unikalne skoki znalezione 7 sur 70
10%
Unikalne skoki wykonane 5 sur 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 199.68m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 140.09m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:34
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 38.05m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1331928.59m
Dystans pokonany na nogach 132171.30m
Dystans pokonany wp³aw 6771.75m
Dystans pokonany samochodem 727280.31m
Dystans pokonany rowerem 90202.02m
Dystans pokonany motocyklem 199053.20m
Dystans pokonany ³odzi¹ 53320.64m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 15070.61m
Dystans pokonany samolotem 108058.76m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:28
Czas lotu 0:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 167
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 615,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 59
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 sur 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 11:15
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:12
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:54
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:09
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!