About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niktoo
Last Updated: 08/01/05 14:59
Viewed 10243 times


Translate this page from French: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 76.47%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5420)
Paskutinë Pereita Misija Don Peyote
Þaidimo laikas 32:41
Þaidime praëjusios dienos 153 dienos
Þaidimas iðsaugotas 283
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 126 bandymø
82.54%
Perpurkðti grafitai 100 sur 100
100%
Nuotraukos 50 sur 50
100%
Surinktos pasagos 50 sur 50
100%
Surinktos kriauklës 50 sur 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys -2147483648kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 10.10m
paskutinis ðokiø rezultatas 5760
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 5:54
Pagarba 43%
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 0
Raumenys 26%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 75%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 25.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Tueur
Desert Eagle Faible
Ðratinis ðautuvas Tueur
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Faible
Maðininis pistoletas Tueur
SMG Tueur
AK47 Gangster
M4 Tueur
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 3
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 210
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Familles de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $21.500,00
Mados biudþetas $15.491,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.160,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $650,00
Maisto biudþetas $250,00
Visas apsipirkimo biudþetas $39.751,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $800,00
Loðimuose laimëti pinigai $800,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 11
Parduota pavogtø dalykø 23
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.580,00
Didþiausias vagysèiø grobis $10.580,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8645 ið 10767
80.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 61
Tavo nuþudyti þmonës 979
Kitø nuþudyti þmonës 194
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 196
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 847
Sunaikinti automobiliai/motociklai 225
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 88
Pridaryta þalos uþ $1.447.237,00
Perðautos padangos 235
Ðûviai á galvà 283
Sukelti gaisrai 234
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 272
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 144
Paisekimas 82.54%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Cascade de taré
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 88.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 334º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 sur 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 sur 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 199.68m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 140.09m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:34
Toliausiai dviem ratais 38.05m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:26
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1331928.59m
Pësèiomis nueita 132171.30m
Plaukte nuplaukta 6771.75m
Automobiliu nuvaþiuota 727280.31m
Dviraèiu nuvaþiuota 90202.02m
Motociklu nuvaþiuota 199053.20m
Laivu nuplaukta 53320.64m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 15070.61m
Lëktuvu nuskrista 108058.76m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:28
Skrydþiø laikas 0:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 167
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.615,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 59
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 sur 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 11:15
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:12
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:54
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:23
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!