About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niko2
Last Updated: 06/20/05 08:08
Viewed 11314 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 56.15%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6113)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 39:34
Þaidime praëjusios dienos 165 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 80
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 14
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 267 bandymø
36.7%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2730
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 86%
Pagarba 53%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 13%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 2
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 108
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.400,00
Mados biudþetas $126,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.500,00
Maisto biudþetas $28,00
Visas apsipirkimo biudþetas $17.504,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $268.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.764,00
Loðimuose laimëti pinigai $492,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11808 ið 18661
63.28%
Sunaudota sprogmenø (kg) 282
Tavo nuþudyti þmonës 1958
Kitø nuþudyti þmonës 601
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 70
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1044
Sunaikinti automobiliai/motociklai 599
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $2.729.092,00
Perðautos padangos 190
Ðûviai á galvà 404
Sukelti gaisrai 1145
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 419
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 232
Paisekimas 36.7%
Keliskart suimtas 11
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 440º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 101.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 187.52ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:15
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5829265.23ft
Pësèiomis nueita 473759.63ft
Plaukte nuplaukta 31722.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 2689902.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 65183.55ft
Motociklu nuvaþiuota 1065090.00ft
Laivu nuplaukta 79598.91ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 149662.53ft
Lëktuvu nuskrista 1264419.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8196.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1730.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:28
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 2:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 9
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $708,00
Nuveþti keleiviai 9
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 17
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!