About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niko
Last Updated: 07/08/05 09:52
Viewed 11179 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 61.50%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7861)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 44:36
Þaidime praëjusios dienos 183 dienos
Þaidimas iðsaugotas 101
Apsilankymai ligoninëje 81
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 14
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 278 bandymø
38.13%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 87.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2730
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 90%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 36%
Raumenys 45%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 35
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 64.15%
Priklausanèios teritorijos 34
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 34
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 20
Viso nuþudyta gaujø nariø 60
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1235
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.400,00
Mados biudþetas $126,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $450,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.185,00
Maisto biudþetas $28,00
Visas apsipirkimo biudþetas $30.889,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $288.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.764,00
Loðimuose laimëti pinigai $492,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.272,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21897 ið 37477
58.43%
Sunaudota sprogmenø (kg) 312
Tavo nuþudyti þmonës 3597
Kitø nuþudyti þmonës 761
Nuþudyti nusikaltëliai 87
Nuþudyti gaujø nariai 1190
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2332
Sunaikinti automobiliai/motociklai 961
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 156
Pridaryta þalos uþ $3.994.432,00
Perðautos padangos 329
Ðûviai á galvà 1128
Sukelti gaisrai 1200
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 467
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 244
Paisekimas 38.13%
Keliskart suimtas 11
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 276.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 440º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 101.84ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 187.52ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:16
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:01
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6260614.21ft
Pësèiomis nueita 613856.63ft
Plaukte nuplaukta 32449.07ft
Automobiliu nuvaþiuota 2892893.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 68020.61ft
Motociklu nuvaþiuota 1127424.75ft
Laivu nuplaukta 82473.20ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 149662.53ft
Lëktuvu nuskrista 1283907.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8196.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1730.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:11
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:28
Laikas su raketine kuprine 0:03
Skrydþiø laikas 2:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 10
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 66
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 9
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $708,00
Nuveþti keleiviai 9
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 17
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!