About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nihiven
Last Updated: 06/21/05 04:57
Viewed 10097 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 28.34%
Ranking kryminalny Jacker (4181)
Ostatnia Wykonana Misja Supply Lines...
Czas grania 21:47
Miniête dni w grze 96 dni
Iloœæ zapisañ gry 74
Liczba odwiedzin w szpitalu 39
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 45
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 12
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
48 po 82 próbach
58.54%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 79%
Respekt 48%
Pojemnoœæ p³uc 5%
Seksapil 21%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 69%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 68%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 4
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 24.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 34
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 483
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 300,00
Kasa wydana na modê $3 142,00
Kasa wydana na tatua¿e $885,00
Kasa wydana na fryzjera $510,00
Kasa wydana na dziwki $76,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $250,00
Kasa wydana na jedzenie $292,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $8 229,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $50 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6897 z 10724
64.31%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 36
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1827
Ludzie zniszczeni przez innych 339
Zniszczeni kryminaliœci 35
Zniszczeni cz³onkowie gangów 444
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 887
Zniszczone pojazdy ziemne 283
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 98
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 438 153,00
Liczba przebitych kó³ 122
Liczba strza³ów w g³owê 858
Wywo³ane po¿ary 280
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 354
Liczba straconych gwiazdek 157
EfektywnoϾ 58.54%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 265º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 736.94ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 203.26ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 201.24ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2460853.61ft
Dystans pokonany na nogach 344834.78ft
Dystans pokonany wp³aw 4157.87ft
Dystans pokonany samochodem 1327323.50ft
Dystans pokonany rowerem 71485.16ft
Dystans pokonany motocyklem 645692.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 8977.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1480.72ft
Dystans pokonany helikopterem 1088.62ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 51676.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4136.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:55
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!