About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nihiven
Last Updated: 06/21/05 04:57
Viewed 10159 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 28.34%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4181)
Paskutinë Pereita Misija Supply Lines...
Þaidimo laikas 21:47
Þaidime praëjusios dienos 96 dienos
Þaidimas iðsaugotas 74
Apsilankymai ligoninëje 39
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 45
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 12
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
48 ið 82 bandymø
58.54%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2650
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 79%
Pagarba 48%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 21%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 69%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 34
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 483
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.300,00
Mados biudþetas $3.142,00
Tatuiruoèiø biudþetas $885,00
Kirpyklø biudþetas $510,00
Prostituèiø biudþetas $76,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $250,00
Maisto biudþetas $292,00
Visas apsipirkimo biudþetas $8.229,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $50.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6897 ið 10724
64.31%
Sunaudota sprogmenø (kg) 36
Tavo nuþudyti þmonës 1827
Kitø nuþudyti þmonës 339
Nuþudyti nusikaltëliai 35
Nuþudyti gaujø nariai 444
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 887
Sunaikinti automobiliai/motociklai 283
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.438.153,00
Perðautos padangos 122
Ðûviai á galvà 858
Sukelti gaisrai 280
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 354
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 157
Paisekimas 58.54%
Keliskart suimtas 8
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 265º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 736.94ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:08
Toliausiai ant priekinio rato 203.26ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 201.24ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2460853.61ft
Pësèiomis nueita 344834.78ft
Plaukte nuplaukta 4157.87ft
Automobiliu nuvaþiuota 1327323.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 71485.16ft
Motociklu nuvaþiuota 645692.25ft
Laivu nuplaukta 8977.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1480.72ft
Sraigtasparniu nuskrista 1088.62ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 51676.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4136.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:03
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!