About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nightflyer
Last Updated: 08/03/05 17:11
Viewed 9815 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.43%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13769)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 33:28
Miniête dni w grze 126 dni
Iloœæ zapisañ gry 143
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 68
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
91 po 124 próbach
73.39%
Zamalowane tagi 12 out of 100
12%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 1930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 88%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 26%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 32.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 23.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 40
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 75.47%
Utrzymane terytoria 40
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 40
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 11
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1357
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $538 180,00
Kasa wydana na modê $6 537,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 005,00
Kasa wydana na fryzjera $2 500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 425,00
Kasa wydana na jedzenie $406,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $573 303,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $489 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $8 266 005,00
Kasa wygrana w kasynach $45 533 004,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 9
Kasa zarobiona na w³amaniach $660,00
Najwiêkszy ³up $500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12567 z 19707
63.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 253
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2451
Ludzie zniszczeni przez innych 312
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1299
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1959
Zniszczone pojazdy ziemne 302
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 99
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 548 235,00
Liczba przebitych kó³ 156
Liczba strza³ów w g³owê 855
Wywo³ane po¿ary 707
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 342
Liczba straconych gwiazdek 169
EfektywnoϾ 73.39%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 5
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 383º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 34.12ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 179.17ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:37
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3472602.65ft
Dystans pokonany na nogach 423506.28ft
Dystans pokonany wp³aw 3580.31ft
Dystans pokonany samochodem 2267822.75ft
Dystans pokonany rowerem 18684.32ft
Dystans pokonany motocyklem 350640.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 33153.15ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1451.49ft
Dystans pokonany helikopterem 44074.32ft
Dystans pokonany samolotem 236662.67ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 65030.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 27996.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:07
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:27
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 7
Kasa zarobiona w taksówce $174,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!