About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nightflyer
Last Updated: 08/03/05 17:11
Viewed 9840 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.43%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13769)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 33:28
Þaidime praëjusios dienos 126 dienos
Þaidimas iðsaugotas 143
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 68
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
91 ið 124 bandymø
73.39%
Perpurkðti grafitai 12 out of 100
12%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 1930
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 88%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 26%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 32.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 23.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 40
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 75.47%
Priklausanèios teritorijos 40
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 40
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 25
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1357
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $538.180,00
Mados biudþetas $6.537,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.005,00
Kirpyklø biudþetas $2.500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $26.425,00
Maisto biudþetas $406,00
Visas apsipirkimo biudþetas $573.303,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $489.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $8.266.005,00
Loðimuose laimëti pinigai $45.533.004,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 9
Vagystëmis uþdirbti pinigai $660,00
Didþiausias vagysèiø grobis $500,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12567 ið 19707
63.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 253
Tavo nuþudyti þmonës 2451
Kitø nuþudyti þmonës 312
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 1299
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1959
Sunaikinti automobiliai/motociklai 302
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 99
Pridaryta þalos uþ $1.548.235,00
Perðautos padangos 156
Ðûviai á galvà 855
Sukelti gaisrai 707
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 342
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 169
Paisekimas 73.39%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 5
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 383º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 34.12ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 179.17ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:37
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3472602.65ft
Pësèiomis nueita 423506.28ft
Plaukte nuplaukta 3580.31ft
Automobiliu nuvaþiuota 2267822.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 18684.32ft
Motociklu nuvaþiuota 350640.69ft
Laivu nuplaukta 33153.15ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1451.49ft
Sraigtasparniu nuskrista 44074.32ft
Lëktuvu nuskrista 236662.67ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 65030.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 27996.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:07
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:27
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 2
Greitàja iðgelbëti þmonës 7
Taksi uþdirbti pinigai $174,00
Nuveþti keleiviai 5
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:17
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!