About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niels
Last Updated: 06/26/05 23:31
Viewed 11390 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 22.99%
Nusikaltëlio reitingas Crime Partner (1511)
Paskutinë Pereita Misija Body Harvest
Þaidimo laikas 18:54
Þaidime praëjusios dienos 63 dienos
Þaidimas iðsaugotas 63
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 22
Perdaþyti automobiliai 3
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
32 ið 59 bandymø
54.24%
Perpurkðti grafitai 44 out of 100
44%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 13 out of 50
26%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2780
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 80%
Pagarba 15%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 31%
Raumenys 91%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 20%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 0%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 41.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 9
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 79
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.800,00
Mados biudþetas $310,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $197,00
Visas apsipirkimo biudþetas $4.402,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $140.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $340,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
1908 ið 3374
56.55%
Sunaudota sprogmenø (kg) 9
Tavo nuþudyti þmonës 358
Kitø nuþudyti þmonës 137
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 52
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 290
Sunaikinti automobiliai/motociklai 111
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 4
Pridaryta þalos uþ $301.572,00
Perðautos padangos 65
Ðûviai á galvà 93
Sukelti gaisrai 10
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 77
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 64
Paisekimas 54.24%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas No INSANE stunts completed
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 133.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 3
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 207º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 32.94ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1401145.79ft
Pësèiomis nueita 149547.25ft
Plaukte nuplaukta 10084.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 1089870.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 11290.78ft
Motociklu nuvaþiuota 65756.66ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 45300.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29296.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 12:58
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 220
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 127
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 4
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.100,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 2
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:02
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!