About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: nicolas
Last Updated: 10/13/05 03:43
Viewed 10515 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 59.36%
Ranking kryminalny Shooter (5279)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 31:57
Miniête dni w grze 125 dni
Iloœæ zapisañ gry 172
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 17
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
101 po 135 próbach
74.81%
Zamalowane tagi 8 de 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 de 50
0%
Zebrane podkowy 1 de 50
2%
Zebrane ostrygi 1 de 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3540
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 34%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 10%
Seksapil 32%
Musku³y 50%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 12%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 50%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 55%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 39.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gánster
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Gánster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Gánster
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Gánster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 10
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 16.98%
Utrzymane terytoria 9
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 21
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 341
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Trzeci najwiêkszy gang Families de Grove Street
Kasa
Kasa wydana na bronie $46 440,00
Kasa wydana na modê $10 137,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 090,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 810,00
Kasa wydana na jedzenie $94,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $60 721,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $286 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 000,00
Kasa wygrana w kasynach $15 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7499 z 16388
45.76%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 129
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1444
Ludzie zniszczeni przez innych 286
Zniszczeni kryminaliœci 21
Zniszczeni cz³onkowie gangów 304
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1222
Zniszczone pojazdy ziemne 386
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 107
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 291 786,00
Liczba przebitych kó³ 94
Liczba strza³ów w g³owê 346
Wywo³ane po¿ary 625
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 197
Liczba straconych gwiazdek 137
EfektywnoϾ 74.81%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 75.00m
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 351º
Unikalne skoki znalezione 8 de 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 de 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 106.48m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 87.93m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 47.56m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:14
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 994585.53m
Dystans pokonany na nogach 118896.30m
Dystans pokonany wp³aw 4133.04m
Dystans pokonany samochodem 428466.78m
Dystans pokonany rowerem 36841.90m
Dystans pokonany motocyklem 195448.00m
Dystans pokonany ³odzi¹ 12567.70m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 231.17m
Dystans pokonany helikopterem 29327.81m
Dystans pokonany samolotem 165030.83m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 2338.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1304.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:44
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:20
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 0:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 110
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:10
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:03
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!